10:28 am - Pondělí Říjen 22, 2018

Jak bude vypadat český trh práce?

PRAHA – Podle zprávy Mezinárodní organizace práce (ILO) dojde výhledově ke zhoršení situace na globálním trhu práce. V následujícím desetiletí tak bude nezbytné vytvořit 600 milionů pracovních míst. Zjišťovali jsme, jak se tato situace dotkne trhu práce v České republice.

RegionOnline.cz (ROL.CZ) oslovilo vybrané experty, kteří se k tématu vyjádřili. Odpovídali na otázku: Jaké změny budou na českém trhu práce potřeba v následujících deseti letech?

Táňa Švrčková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:

Odhadnout za současné situace vývoj ekonomiky a tím i její dopad na trh práce do konce desetiletí je nereálné. Budoucí vývoj evropské, tedy i české ekonomiky, je obtížně předvídatelný. Realizace strukturálních reforem na trhu práce už začaly. Jejich pozitivní vliv se však projeví až v delším časovém horizontu. Současná potřebná opatření zaměřená na snížení schodku veřejných rozpočtů neposkytují ekonomice dostatečné rozvojové stimuly. Na trhu práce převládá nabídka pracovní síly nad poptávkou po ní. Situace na trhu práce bude v případě delší ekonomické nestability silně závislá na vhodných intervencích vlády a na výsledcích realizovaných reforem.

Petra Štěpánová, analytička České kapitálové informační agentury (ČEKIA):

Struktura na trhu práce není příliš příznivá. Určitě budeme mít problém v technických oborech, kde bude nedostatek pracovní síly. Naproti tomu bude potřeba vytvářet nová místa, vzhledem ke zvýšení věku odchodu do důchodu. Trh práce totiž bude muset pojmout mnohem početnější masu lidí. Na druhé straně však bude potřeba vytvářet taková místa, která budou moci zastat i lidé nad šedesát let, což je dnes velký problém. Největší prostor pro tvorbu nových míst je podle mého názoru ve službách a v malém i středním podnikání.

Milan Mostýn, tiskový mluvčí Svazu průmyslu a dopravy:

To je závislé na mnoha faktorech. Nás, jako zástupce průmyslu nejvíce tíží disproporce vzdělávacího systému s požadavky trhu práce. Již v roce 2008 jsme říkali, že v průmyslu chybí 200 až 300 tisíc pracovníků. Vinou krize se toto číslo sice snížilo, ale do budoucna bude určitě nedostatek pracovníků v robotice, elektrotechnice, ale i v učebních středoškolských oborech. Podle našeho názoru je potřeba více propojit průmyslové podniky s technicky zaměřenými školami, středními i vysokými.  Stát musí zjišťovat poptávku po pracovních místech v jednotlivých regionech i celé zemi a tomu uzpůsobit vzdělávací systém.

Jan Veleba, prezident Agrární komory České republiky:

Máme čerstvý průzkum o zemědělských podnicích, z něhož vyplývá, že se za posledních dvacet let snížil počet pracovníků v zemědělství na pouhou čtvrtinu. Do budoucna se dá přitom počítat s tím, že se naskytne možnost zvýšení produkce českých potravin. Z hlediska lidských zdrojů na to však české zemědělství není připravené. Většina pracujících je starší padesáti let, což znamená, že již do pěti let budeme potřebovat řádově desítky tisíc nových lidí. Je potřeba zavést podpůrné programy pro zemědělské školy, zároveň je to však i otázka pro firmy. Ty by se měly, formou výběru či stipendií, starat o nastupující generaci.

Pavel Štěpánek, výkonný ředitel České bankovní asociace:

Vývoj na trhu práce bude v následujících letech ovlivněn mnoha faktory. V první řadě to bude obecně ekonomický růst, jeho rozsah a kvalita. V dalších letech bychom postupně mohli očekávat ekonomické zlepšení, byť se nedá počítat s podobnými čísly jako před vypuknutím finanční krize v roce 2008. Z dalších faktorů ovlivňuje trh práce např. demografický vývoj, v případě ČR poměrně negativní, zhoršující se výsledky českého školství, a případné vládní reakce na ně. Pro udržení konkurenceschopnosti České republiky a zvýšení její atraktivity pro zahraniční investory bude potřeba zvýšit mobilitu pracovních sil, zmenšit strukturální nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po práci, apod.

Zdroj fotografie: flickr.com

Filed in: Česko, Práce

Comments are closed.